Pravidla a podmínky

Naposledy aktualizováno 16. června 2023

DOHODA O PODMÍNKÁCH

Tyto podmínky použití představují právně závaznou smlouvu mezi vámi, ať už osobně nebo jménem subjektu („vy“), a společnostmi Ehrler & Beck Vacuum a Compressed Air Technology GmbH, podnikajícími pod jménem Ehrler und Beck GmbH („Ehrler und Beck GmbH ", "my", "nás" nebo "naše") týkající se vašeho přístupu a používání webové stránky https://ehrler-beck.com a jakékoli jiné mediální formy, mediálního kanálu, mobilní webové stránky nebo mobilní aplikace s nimi spojené nebo s nimi jinak související (souhrnně "Stránky"). Souhlasíte s tím, že vstupem na stránky jste si přečetli tyto Podmínky použití, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, VÝSLOVNĚ NESMÍTE STRÁNKY POUŽÍVAT A MUSÍTE JE OKAMŽITĚ PŘESTAT V JEHO POUŽÍVÁNÍ.

Dodatečné podmínky nebo dokumenty, které mohou být čas od času zveřejněny na Stránkách, jsou zde výslovně zahrnuty formou odkazu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli az jakéhokoli důvodu provést změny nebo úpravy těchto podmínek použití. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat aktualizací data „Poslední aktualizace“ těchto Podmínek použití a vzdáváte se jakéhokoli práva být konkrétně informováni o jakékoli takové změně. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky použití, abyste byli informováni o aktualizacích. Pokud budete pokračovat v používání webu po datu zveřejnění upravených podmínek použití, bude se na vás vztahovat a bude se mít za to, že jste byli informováni a přijmete změny v revidovaných podmínkách použití.

Informace uvedené na Stránce nejsou určeny k distribuci nebo použití jakoukoli osobou nebo subjektem v jakékoli jurisdikci nebo zemi, kde by takové šíření nebo použití bylo zakázáno zákonem nebo nařízením, nebo kde jsme povinni se v takové jurisdikci registrovat nebo země by si podmanila. V souladu s tím ti, kteří se rozhodnou přistupovat na stránky z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a jsou výhradně odpovědní za dodržování místních zákonů, pokud a v rozsahu, v jakém se místní zákony vztahují.

Stránka není navržena tak, aby vyhovovala předpisům specifickým pro odvětví (zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění (HIPAA), federální zákon o správě bezpečnosti informací (FISMA) atd.), takže tyto stránky nesmíte používat, pokud by vaše interakce podléhaly takové zákony.

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Není-li uvedeno jinak, vlastníme web a veškerý zdrojový kód, databáze, funkce, software, webový design, zvuk, video, text, fotografie a grafiku na webu (souhrnně „obsah“), jakož i ochranné známky, servisní značky a loga obsažená v tomto dokumentu (dále jen "známky") jsou vlastněny, kontrolovány nebo licencovány námi a jsou mezinárodně chráněny autorským právem, ochrannými známkami a různými dalšími právy duševního vlastnictví a zákony o nekalé soutěži Spojených států amerických a chráněny mezinárodními úmluvami. Obsah a značky na stránce „JAK JSTE“ jsou poskytovány pouze pro vaši informaci a osobní použití. S výjimkou případů výslovně uvedených v těchto Podmínkách použití nesmí být žádná část Stránky, Obsah nebo Značka kopírována, reprodukována, shrnuta, znovu publikována, nahrána, zveřejněna, veřejně zobrazována, kódována, překládána, přenášena, distribuována, prodávána, licencována nebo vysílána na jinak použity pro komerční účely bez našeho výslovného předchozího písemného souhlasu. Za předpokladu, že jste oprávněni používat stránky, je vám udělena omezená licence k přístupu a používání stránky a ke stažení nebo vytištění jedné kopie jakékoli části obsahu, ke kterému vám byl řádně udělen přístup, pouze pro vaši osobní potřebu, nikoli -komerční použití. Vyhrazujeme si všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena na stránce, obsahu a značkách.

Veškerý obsah na této webové stránce vytvořila společnost Tiaro Digital Agency, a proto je odpovědná za veškerý obsah na webové stránce ehrler-beck.com. Pro jakékoli informace neváhejte kontaktovat agenturu Tiaro Digital Agency na adrese info@tiaro.ba.

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELŮ

Používáním Stránek prohlašujete a zaručujete, že: (1) máte právní způsobilost a souhlasíte s tím, že souhlasíte s těmito Podmínkami používání; (2) nejste nezletilí v jurisdikci, ve které máte bydliště; (3) nebudete na stránky přistupovat žádnými automatizovanými nebo jinými než lidskými prostředky, ať už prostřednictvím robota, skriptu nebo jinak; (4) nebudete používat stránky k žádnému nezákonnému nebo neoprávněnému účelu; a (5) vaše používání stránek neporuší žádný platný zákon nebo nařízení.
Pokud poskytnete jakékoli informace, které jsou nepravdivé, nepřesné, neaktuální nebo neúplné, máme právo pozastavit nebo ukončit váš účet a odmítnout jakékoli současné nebo budoucí použití webu (nebo jakékoli jeho části).

ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Stránky nesmíte používat ani k nim přistupovat k žádnému jinému účelu, než ke kterému je zpřístupňujeme. Stránky nesmí být používány v souvislosti s jakýmkoli komerčním úsilím, pokud nejsou výslovně sponzorovány nebo schváleny námi.
Jako uživatel stránek souhlasíte, že nebudete:

 1. Systematicky získávat jakákoli data nebo jiný obsah ze stránek za účelem vytvoření nebo kompilace, přímo nebo nepřímo, jakékoli sbírky, kompilace, databáze nebo indexu bez našeho písemného povolení.
 2. Oklamat, podvést nebo uvést v omyl nás nebo jiné uživatele, zejména ve snaze získat citlivé informace o účtu, jako jsou uživatelská hesla.
 3. Obcházet, deaktivovat nebo jinak zasahovat do funkcí Stránek souvisejících s bezpečností, včetně funkcí, které zabraňují nebo omezují používání nebo kopírování jakéhokoli Obsahu nebo vynucují omezení používání Stránek a/nebo jakéhokoli Obsahu na nich.
 4. Pomlouvat, pomlouvat nebo jinak poškozovat nás a/nebo stránky podle našeho výhradního uvážení.
 5. Použijte jakékoli informace získané z webu k obtěžování, zneužívání nebo poškozování jiné osoby.
 6. Nesprávným používáním našich služeb podpory nebo podáváním nepravdivých zpráv o zneužití nebo protiprávním jednání.
 7. Používejte stránky způsobem, který není v souladu s jakýmkoli platným zákonem nebo nařízením.
 8. Použijte Stránku k inzerci nebo nabízení zboží a služeb k prodeji.
 9. Rámování nebo odkazování na stránky bez povolení.
 10. Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se o to pokoušejte) viry, trojské koně nebo jakýkoli jiný materiál, včetně nadměrného používání velkých písmen a spamování (nepřetržité odesílání opakujícího se textu), které naruší nebo upraví nepřerušené používání a užívání Stránek kteroukoli stranou, překáží s, narušuje, mění nebo zasahuje do používání, vlastností, funkcí, provozu nebo údržby stránek.
 11. Zapojte se do automatizovaného používání systému, jako je používání skriptů k odesílání komentářů nebo zpráv nebo používání dolování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro sběr a extrakci dat.
 12. Odstraňte upozornění na autorská práva nebo jiná vlastnická práva z jakéhokoli obsahu.
 13. Pokuste se vydávat za jiného uživatele nebo osobu nebo použít uživatelské jméno jiného uživatele.
 14. Prodejte nebo jinak převeďte svůj profil.
 15. Nahrávejte nebo přenášejte (nebo se o to pokoušejte) jakýkoli materiál, který funguje jako pasivní nebo aktivní mechanismus shromažďování nebo přenosu informací, včetně, bez omezení, jasných grafických výměnných formátů ("GIF"), 1x1 pixel, webových chyb, souborů cookie nebo jiných podobných zařízení (někdy označované jako „spyware“ nebo „mechanismy pasivního shromažďování“ nebo „PCM“).
 16. Narušit, narušit nebo způsobit nepřiměřenou zátěž na Stránkách nebo sítích či službách připojených k Stránce.
 17. Obtěžovat, obtěžovat, zastrašovat nebo vyhrožovat kterémukoli z našich zaměstnanců nebo agentů, kteří vám poskytují jakoukoli část stránek.
 18. Pokuste se obejít opatření na webu určená k zabránění nebo omezení přístupu na web nebo jakoukoli jeho část.
 19. Zkopírujte nebo přizpůsobte software stránek, včetně, ale bez omezení na Flash, PHP, HTML, JavaScript nebo jiný kód.
 20. Šifrování, dekompilace, rozebrání nebo zpětné inženýrství jakéhokoli softwaru tvořícího součást nebo jakýmkoli způsobem přispívajícího k webu.
 21. Nezahrnuje jakékoli použití, které by mohlo vzniknout v důsledku použití standardního vyhledávače nebo internetového prohlížeče, používání, spouštění, vývoje nebo distribuce jakéhokoli automatizovaného systému, včetně, bez omezení, jakéhokoli pavouka, robota, cheatovacího nástroje, škrabky nebo offline čtečky, které přistupují na stránky. nebo to
 22. Používání nebo spouštění jakýchkoli neautorizovaných skriptů nebo jiného softwaru.
 23. K nákupu na Stránce použijte nákupního agenta nebo agenty.
 24. Zapojte se do jakéhokoli neoprávněného používání stránek, včetně shromažďování, ať už elektronicky nebo jinak, uživatelských jmen a/nebo e-mailových adres od uživatelů za účelem zasílání nevyžádaných e-mailů nebo vytváření uživatelských účtů automatizovanými prostředky nebo za nesprávných předpokladů.
 25. Používejte stránky jako součást jakéhokoli úsilí soutěžit s námi nebo jinak používat stránky a/nebo obsah pro jakékoli vytváření příjmů nebo komerční úsilí.

PŘÍSPĚVKY GENEROVANÉ UŽIVATELEM

Stránka neposkytuje uživatelům možnost odesílat nebo zveřejňovat obsah.

WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TŘETÍCH STRAN

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky ("Stránky třetích stran") a články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informace, aplikace, software a další obsah nebo prvky poskytované nebo vlastněné třetími stranami. strany patří („Obsah třetí strany“), nebo o tom můžete být informováni prostřednictvím webu. Nezkoumáme, nemonitorujeme ani nekontrolujeme takové stránky třetích stran a obsah třetích stran z hlediska přesnosti, vhodnosti nebo úplnosti a neneseme odpovědnost za žádné stránky třetích stran přístupné prostřednictvím webu ani žádný obsah třetích stran obsažený na zveřejněné, zpřístupněné nebo nainstalované webem, včetně obsahu, přesnosti, objektivity, názorů, spolehlivosti, postupů ochrany osobních údajů nebo jiných zásad obsažených na stránkách třetích stran nebo obsahu třetích stran. Zahrnutí, propojení nebo povolení použití nebo instalace jakékoli stránky třetí strany nebo obsahu třetí strany neznamená naše schválení nebo podporu. Pokud se rozhodnete opustit stránky a navštívit stránky třetích stran nebo použít či nainstalovat jakýkoli obsah třetích stran, činíte tak na vlastní riziko a měli byste si být vědomi toho, že tyto podmínky použití již nebudou platit. Měli byste si prostudovat příslušné podmínky a zásady, včetně postupů ochrany soukromí a shromažďování dat, na jakékoli webové stránce, na kterou přejdete z webu, nebo které se týkají jakékoli aplikace, kterou používáte nebo nainstalujete z webu. Veškeré nákupy, které provedete prostřednictvím webových stránek třetích stran, jsou uskutečněny prostřednictvím jiných webových stránek a od jiných společností a nepřijímáme žádnou odpovědnost ve vztahu k takovým nákupům, které jsou výhradně mezi vámi a příslušnou třetí stranou. Souhlasíte a berete na vědomí, že nepodporujeme produkty nebo služby nabízené na žádných webových stránkách třetích stran a že nás odškodníte za jakoukoli škodu způsobenou vaším nákupem takových produktů nebo služeb. Kromě toho nás odškodníte za jakoukoli ztrátu, kterou utrpíte, nebo škodu způsobenou vám v souvislosti nebo v důsledku jakéhokoli obsahu třetích stran nebo jakéhokoli kontaktu s jakoukoli stránkou třetí strany.

SPRÁVA STRÁNEK

Vyhrazujeme si právo, nikoli však povinnost: (1) monitorovat stránky z hlediska porušení těchto podmínek použití; (2) podniknout příslušné právní kroky proti komukoli, kdo podle našeho uvážení poruší zákon nebo tyto Podmínky použití, včetně, bez omezení, nahlášení takového uživatele orgánům činným v trestním řízení; (3) dle vlastního uvážení a bez omezení odmítnout, omezit přístup k, omezit dostupnost nebo deaktivovat (v rozsahu technologicky proveditelném) jakýkoli z vašich příspěvků nebo jakoukoli jejich část; (4) na základě našeho výhradního uvážení a bez omezení, upozornění nebo odpovědnosti odstranit z webu nebo jinak zakázat všechny soubory a obsah, které jsou nadměrné velikosti nebo jsou jakýmkoli způsobem zatěžující naše systémy; a (5) jinak spravovat stránky způsobem určeným k ochraně našich práv a majetku a k usnadnění řádného fungování stránek.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záleží nám na ochraně osobních údajů a bezpečnosti. Přečtěte si prosím naše Zásady ochrany osobních údajů: https://ehrler-beck.com/de/geschaeftbedingungen. Používáním stránek souhlasíte s tím, že budete vázáni našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto podmínek použití. Upozorňujeme, že web je hostován v Německu. Pokud na stránky přistupujete z jakéhokoli jiného regionu světa se zákony nebo jinými požadavky upravujícími shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů, které se liší od platných zákonů v Německu, pak prostřednictvím vašeho dalšího používání webu přenášíte svá data do Německa a souhlasíte s tím, aby byly vaše údaje přeneseny a zpracovány v Německu.

DOBA TRVÁNÍ A UKONČENÍ

Tyto Podmínky používání zůstávají v plné platnosti a účinnosti, dokud tuto stránku používáte. BEZ OMEZENÍ JAKÝCHKOLI JINÝCH USTANOVENÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ, VYHRAZUJEME SI PRÁVO PODLE SVÉHO UVÁŽENÍ A BEZ OZNÁMENÍ NEBO ODPOVĚDNOSTI ODMÍTNUTÍ PŘÍSTUPU A POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK (VČETNĚ BLOKOVÁNÍ NĚKTERÝCH IP ADRES), JAKÉKOLI OSOBE BEZ DŮVODU, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PORUŠENÍ JAKÉHOKOLI PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO SMLOUVY OBSAŽENÝCH V TĚCHTO PODMÍNKÁCH POUŽÍVÁNÍ NEBO JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠNÉHO ZÁKONA NEBO PŘEDPISU. MŮŽEME UKONČIT VAŠE POUŽÍVÁNÍ NEBO ÚČAST NA STRÁNKÁCH NEBO VYMAZAT JAKÝKOLI OBSAH NEBO INFORMACE, KTERÉ JSTE ZVEŘELI, KDYKOLI, BEZ VAROVÁNÍ, PODLE NAŠEHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ.
Pokud z jakéhokoli důvodu ukončíme nebo pozastavíme váš účet, je vám zakázáno registrovat a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešným nebo vypůjčeným jménem nebo jménem jakékoli třetí strany, a to i v případě, že můžete jednat jménem třetí strany. party party. Kromě ukončení nebo pozastavení vašeho účtu si vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky, včetně, bez omezení, občanskoprávních, trestních a soudních opravných prostředků.

ÚPRAVY A PŘERUŠENÍ

Vyhrazujeme si právo kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu změnit, upravit nebo odstranit obsah stránek podle vlastního uvážení bez upozornění. Nemáme však žádnou povinnost aktualizovat jakékoli informace na našich stránkách. Vyhrazujeme si také právo kdykoli bez upozornění upravit nebo ukončit provoz celé stránky nebo její části. Neneseme odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoli úpravy, změnu ceny, pozastavení nebo zrušení stránek. Nemůžeme zaručit, že stránka bude vždy dostupná. Můžeme zaznamenat hardwarové, softwarové nebo jiné problémy nebo potřebu provést údržbu související s webem, což může mít za následek přerušení, zpoždění nebo chyby. Vyhrazujeme si právo změnit, revidovat, aktualizovat, pozastavit, přerušit nebo jinak upravit stránky kdykoli nebo z jakéhokoli důvodu bez upozornění. Souhlasíte s tím, že neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, poškození nebo nepříjemnosti způsobené vaší nemožností přístupu na stránky nebo jejich používání během jakéhokoli výpadku nebo přerušení webu. Nic v těchto podmínkách použití nebude vykládáno tak, aby nás zavazovalo udržovat a podporovat stránky nebo dodávat jakékoli opravy, aktualizace nebo vydání v souvislosti s nimi.

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto podmínky budou vykládány a vykládány v souladu se zákony Německa a použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Pokud máte obvyklé bydliště v EU a jste spotřebitelem, máte další ochranu, kterou poskytují závazná ustanovení práva země vašeho bydliště. Ehrler & Beck Vacuum a Compressed Air Technology GmbH a vy souhlasíte s nevýhradní jurisdikcí soudů Bádenska-Württemberska. To znamená, že můžete vznést nároky na obranu svých práv na ochranu spotřebitele ve vztahu k těmto Podmínkám použití v Německu nebo v zemi EU, ve které bydlíte.

ŘEŠENÍ SPORŮ

neformální jednání

K dosažení rychlého vyřešení a nákladů na jakýkoli spor, kontroverzi nebo nárok související s těmito Podmínkami použití (každý „Spor“ a společně „Spor“) vznesený vámi nebo námi (jednotlivě „Strana “ a společně „smluvní strany“) se strany zavazují nejprve neformálně projednat jakýkoli spor (jiný než spory výslovně uvedené níže) po dobu nejméně třiceti (30) dnů před zahájením arbitráže. Tato neformální jednání začínají písemným sdělením jedné strany druhé straně.

Závazné rozhodčí řízení

Případný spor vzniklý ze vztahů mezi stranami této smlouvy bude rozhodovat rozhodce, který v souladu s Řádem rozhodčího řízení a vnitřními předpisy Evropského rozhodčího soudu, který je součástí Evropského arbitrážního centra se sídlem ve Štrasburku a v. je zvolena platnost v době podání Žádosti o rozhodčí řízení a jejíž přijetí se považuje za akceptované tímto článkem. Sídlem rozhodčího soudu je Stuttgart, Německo. Jednacím jazykem je němčina. Použitelná hmotněprávní ustanovení jsou ustanovení německého práva.

omezení

Strany se dohodly, že jakékoli rozhodčí řízení bude omezeno na spor mezi stranami jednotlivě. V maximálním rozsahu povoleném zákonem (a) žádné rozhodčí řízení nebude spojeno s jiným řízením; (b) neexistuje žádné právo nebo pravomoc rozhodovat jakýkoli Spor v rámci hromadné žaloby nebo pomocí postupů hromadné žaloby; a (c) nebude existovat žádné právo nebo pravomoc zahájit jakýkoli spor, který by údajně zastupoval veřejnost nebo jakoukoli jinou osobu.

Výjimky z neformálních jednání a arbitráže

Strany souhlasí s tím, že níže uvedené spory nebudou podléhat ustanovením o neformálním vyjednávání a závazné arbitráži uvedeným výše: (a) jakýkoli spor určený k vymáhání nebo ochraně nebo který se týká platnosti práv duševního vlastnictví strany; (b) jakýkoli spor vzniklý nebo vyplývající z obvinění z krádeže, pirátství, narušení soukromí nebo neoprávněného použití; a c) jakékoli žádosti o soudní zákaz. Pokud bude toto ustanovení shledáno nezákonným nebo nevymahatelným, žádná ze stran se nerozhodne rozhodnout jakýkoli spor vzniklý na základě té části tohoto ustanovení, která bude shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, a takový spor bude řešen soudem příslušné jurisdikce v rámci jurisdikce uvedené výše pro soudy uvedené v seznamu jsou příslušné a strany souhlasí s osobní příslušností tohoto soudu.

OPRAVY

Webové stránky mohou obsahovat informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, včetně popisů, cen, dostupnosti a různých dalších informací. Vyhrazujeme si právo opravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a kdykoli bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat informace na webových stránkách.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

STRÁNKY JSOU POSKYTOVÁNY NA ZÁKLADĚ „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU DOSTUPNÉ“. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK A NAŠICH SLUŽEB JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁME VEŠKERÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, V SOUVISLOSTI S STRÁNKAMI A VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM JEJICH POUŽÍVÁNÍ, VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A PARTNERSTVÍ N.-VITNUR NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNEK NEBO OBSAHU JAKÝCHKOLI ODKAZOVANÝCH STRÁNEK A NEPŘEBÍRÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ANI ODPOVĚDNOST ZA (1) CHYBY, CHYBY, NEBO NEPŘESNOSTI A 2 NEPŘESNOSTI NEBO ŠKODY NA MAJETKU VZNIKLÉ VAŠIM POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK, (3) NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM NEBO POUŽÍVÁNÍM NAŠICH ZABEZPEČENÝCH SERVERŮ A/NEBO JAKÉKOLI A VŠECHNY OSOBNÍ INFORMACE A/NEBO FINANČNÍ INFORMACE TAM ULOŽENÉ, (4) JAKÉKOLI PŘERUŠENÍ NEBO UZAVŘENÍ PŘENOSU ZE STRÁNKY, (5) JAKÉKOLI CHYBY, VIRY, TROJANY ČI PODOBNÉ, KTERÉ MOHOU BÝT PŘENÁŠENY TŘETÍMI STRANAMI NA STRÁNKU NEBO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY, A/NEBO (6) JAKÉKOLI CHYBY ČI NEDOSTATKY V JAKÉKOLI OBSAHU A MATERIÁLŮCH NEBO JAKÉKOLI ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ OBSAHU ZVEŘEJNĚNÉHO, PŘENÁŠENÉHO NEBO JINAK ZPŘÍSTUPNĚNÉHO PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNKY. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNOU ZÁRUKU, SCHVÁLENÍ, ZÁRUKU NEBO ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU NABÍZENÉ NEBO INzerované JAKÉKOLI TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY, JAKÉKOLI ODKAZOVANÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNKY ČI JAKÉKOLI NEPOUŽÍVÁNÍ ZOBRAZENÍ NEBO MOBILNÍ APLIKACE WEBOVÉ APLIKACE BE STRANA NEBO JAKÝKOLI ODPOVĚDNÁ ZA SLEDOVÁNÍ JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A JAKÝKOLI TŘETÍ STRANA POSKYTOVATELŮ PRODUKTŮ NEBO SLUŽEB. JAKO PŘI ZAKOUPOVÁNÍ JAKÉHOKOLI PRODUKTU NEBO SLUŽBY PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉHOKOLI MÉDIA NEBO V JAKÉKOLI PROSTŘEDÍ, MĚLI BYSTE POUŽÍVAT SVŮJ NEJLEPŠÍ ÚSUD A POUŽÍVEJTE OPATRNOST, KDE JE TO VHODNÉ. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDEME MY NEBO NAŠI ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO RESPEKTIVNÍ ŠKODY, VČETNĚ ŠKODY, ZTRÁTY NEBO ZTRÁTY ZISKU ULTING OD VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ VÝSLEDKŮ WEBOVÉ STRÁNKY BUDETE ODPOVĚDNÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE NÁM BYLI UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s tím, že nás a naše přidružené společnosti, partnery, úředníky, ředitele, zástupce, dodavatele, poskytovatele licencí, poskytovatele služeb, subdodavatele, dodavatele, stážisty a zaměstnance odškodníte a ochráníte před jakýmkoli nárokem nebo požadavkem, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které vznesete třetími stranami na základě nebo v důsledku vašeho používání webové stránky, vašeho porušení těchto podmínek použití nebo porušení jakéhokoli zákona nebo práv jakékoli třetí strany.

NEZÁVISLOST NA USTANOVENÍ

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto Podmínek použití považováno za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení stále platit v plném rozsahu povoleném zákonem a nevymahatelná část bude považována za oddělenou od těchto Podmínek použití. Tímto ustanovením není dotčena platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

ZMĚNY

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli změnit, upravit nebo nahradit tyto Podmínky použití. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat tyto Podmínky použití. Vaše další používání nebo přístup k Webovým stránkám po zveřejnění změn těchto Podmínek použití představuje souhlas s těmito změnami.

KONTAKT

Chcete-li vyřešit stížnost týkající se webových stránek nebo pro další informace týkající se používání webových stránek, kontaktujte nás na adrese:

Ehrler & Beck vakuová technika a technologie stlačeného vzduchu GmbH
Industriestr. 16 D-71272 Renningen
Renningen, Bádensko-Württembersko 71272
Německo
Telefon: (+49)+49715940850
Fax: (+49)+497159408585
info@ehrler-beck.com

nebo společnost odpovědná za správu obsahu webových stránek na adrese:

Digitální agentura Tiaro
E-mail: info@tiaro.ba
Webové stránky: tiaro.ba / tiaro.eu