Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2023 r

UMOWA WARUNKÓW

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią prawnie wiążącą umowę między Tobą, osobiście lub w imieniu podmiotu („Ty”), a firmą Ehrler & Beck Vacuum and Compressed Air Technology GmbH, prowadzącą działalność pod nazwą Ehrler und Beck GmbH („Ehrler und Beck GmbH”, „my”, „nas” lub „nasz”), w związku z dostępem i korzystaniem ze strony internetowej https://ehrler-beck.com oraz wszelkich innych form medialnych, kanałów medialnych, witryn mobilnych lub aplikacji mobilnych z nimi powiązane lub w inny sposób z nimi powiązane (łącznie „Witryna”). Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do Witryny, przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się na niniejsze Warunki użytkowania. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE NINIEJSZE WARUNKI KORZYSTANIA, WYRAŹNIE NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z WITRYNY I MUSISZ NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA.

Dodatkowe warunki lub dokumenty, które mogą być od czasu do czasu publikowane w Witrynie, są niniejszym wyraźnie włączone do niniejszego dokumentu przez odniesienie. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do wprowadzania zmian lub modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie iz dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, aktualizując datę „Ostatniej aktualizacji” niniejszych Warunków użytkowania, a Ty zrzekasz się prawa do otrzymania konkretnego powiadomienia o każdej takiej zmianie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania, aby być na bieżąco z aktualizacjami. Podlegasz i zostaniesz uznany za poinformowanego i akceptujesz zmiany w zmienionych Warunkach użytkowania, jeśli będziesz nadal korzystać z Witryny po dacie opublikowania zmienionych Warunków użytkowania.

Informacje podane w Witrynie nie są przeznaczone do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez jakąkolwiek osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji lub kraju, w którym taka dystrybucja lub wykorzystanie byłoby zabronione przez prawo lub przepisy lub w którym jesteśmy zobowiązani do zarejestrowania się w takiej jurysdykcji lub kraj by się podporządkował. W związku z tym osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zgodność z lokalnymi przepisami, jeśli i w zakresie, w jakim lokalne przepisy mają zastosowanie.

Witryna nie została zaprojektowana tak, aby była zgodna z przepisami branżowymi (ustawa o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (HIPAA), federalna ustawa o zarządzaniu bezpieczeństwem informacji (FISMA) itp.), więc nie wolno korzystać z tej witryny, jeśli interakcje podlegałyby takie prawa.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

O ile nie zaznaczono inaczej, jesteśmy właścicielami Witryny i całego kodu źródłowego, baz danych, funkcji, oprogramowania, projektów stron internetowych, audio, wideo, tekstu, fotografii i grafiki w Witrynie (łącznie „Zawartość”), a także znaków towarowych, znaków usługowych i logo zawarte w niniejszym dokumencie („Znaki”) są naszą własnością, są przez nas kontrolowane lub są nam licencjonowane i są chronione międzynarodowym prawem autorskim, znakami towarowymi i różnymi innymi prawami własności intelektualnej oraz prawami dotyczącymi nieuczciwej konkurencji w Stanach Zjednoczonych i są chronione konwencjami międzynarodowymi. Treść i znaki na stronie „JAK JESTEŚ” są udostępniane wyłącznie do celów informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny, Treść lub Znak nie może być kopiowana, powielana, streszczana, ponownie publikowana, przesyłana, publikowana, publicznie wyświetlana, kodowana, tłumaczona, przekazywana, dystrybuowana, sprzedawana, licencjonowana ani emitowana na w inny sposób wykorzystywane do celów komercyjnych bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody. Pod warunkiem, że jesteś upoważniony do korzystania z witryny, otrzymujesz ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z witryny oraz na pobieranie lub drukowanie jednej kopii dowolnej części treści, do której uzyskałeś należyty dostęp, wyłącznie do użytku osobistego, nie -użytek komercyjny. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały Ci wyraźnie przyznane w Witrynie, Treściach i Znakach.

Wszystkie treści na tej stronie zostały stworzone przez agencję Tiaro Digital Agency i dlatego są odpowiedzialne za wszystkie treści na stronie ehrler-beck.com. W celu uzyskania jakichkolwiek informacji prosimy o kontakt z Tiaro Digital Agency pod adresem info@tiaro.ba.

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKÓW

Korzystając z Witryny, oświadczasz i gwarantujesz, że: (1) masz zdolność prawną i wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki użytkowania; (2) nie jesteś osobą niepełnoletnią w jurysdykcji, w której mieszkasz; (3) nie będziesz uzyskiwać dostępu do Witryny w żaden zautomatyzowany lub inny niż człowiek sposób, czy to za pomocą bota, skryptu lub w inny sposób; (4) nie będziesz używać Witryny do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów; oraz (5) korzystanie z Witryny nie będzie naruszać żadnego obowiązującego prawa ani regulacji.
Jeśli podasz jakiekolwiek informacje, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z witryny (lub dowolnej jej części).

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

Nie możesz korzystać z Witryny ani uzyskiwać do niej dostępu w jakimkolwiek celu innym niż ten, dla którego udostępniamy Witrynę. Witryna nie może być używana w związku z jakimkolwiek przedsięwzięciem komercyjnym, chyba że jest to wyraźnie sponsorowane lub autoryzowane przez nas.
Jako użytkownik strony zgadzasz się nie:

 1. Systematycznie pobierać jakiekolwiek dane lub inne treści z Witryny w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek zbioru, kompilacji, bazy danych lub indeksu bez naszej pisemnej zgody.
 2. Oszukuj, oszukuj lub wprowadzaj w błąd nas lub innych użytkowników, szczególnie w celu uzyskania poufnych informacji o koncie, takich jak hasła użytkowników.
 3. Obchodzić, wyłączać lub w inny sposób ingerować w funkcje Witryny związane z bezpieczeństwem, w tym funkcje, które uniemożliwiają lub ograniczają korzystanie lub kopiowanie jakichkolwiek Treści, lub wymuszają ograniczenia w korzystaniu z Witryny i/lub jakichkolwiek Treści w niej zawartych.
 4. Zniesławiać, zniesławiać lub w inny sposób szkodzić nam i/lub Witrynie według naszego wyłącznego uznania.
 5. Wykorzystywać wszelkie informacje uzyskane z Witryny w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby.
 6. Nieprawidłowo korzystaj z naszych usług pomocy technicznej lub przesyłaj fałszywe zgłoszenia nadużyć lub wykroczeń.
 7. Korzystać z Witryny w sposób niezgodny z obowiązującym prawem lub przepisami.
 8. Używaj Witryny do reklamowania lub oferowania towarów i usług na sprzedaż.
 9. Ramki lub łącza do Witryny bez pozwolenia.
 10. Przesyłać lub przesyłać (lub próbować to robić) wirusów, koni trojańskich lub jakichkolwiek innych materiałów, w tym nadmiernego używania wielkich liter i spamowania (ciągłe publikowanie powtarzającego się tekstu), które zakłócają lub modyfikują nieprzerwane korzystanie z Witryny przez którąkolwiek ze stron, zakłócają z, zakłóca, zmienia lub ingeruje w użytkowanie, funkcje, działanie lub konserwację Witryny.
 11. Angażować się w zautomatyzowane korzystanie z systemu, takie jak używanie skryptów do wysyłania komentarzy lub wiadomości lub eksploracja danych, roboty lub podobne narzędzia do gromadzenia i ekstrakcji danych.
 12. Usuń informacje o prawach autorskich lub innych prawach własności z jakichkolwiek treści.
 13. Próbować podszywać się pod innego użytkownika lub osobę albo używać nazwy użytkownika innego użytkownika.
 14. Sprzedaj lub w inny sposób przenieś swój profil.
 15. Przesyłać lub przesyłać (lub próbować to robić) jakichkolwiek materiałów, które działają jako pasywny lub aktywny mechanizm gromadzenia lub przesyłania informacji, w tym między innymi przejrzystych graficznych formatów wymiany („GIF”), pikseli 1x1, błędów sieciowych, plików cookie lub innych podobnych urządzeń (czasami określane jako „oprogramowanie szpiegujące” lub „mechanizmy pasywnego gromadzenia danych” lub „PCM”).
 16. Zakłócać, zakłócać lub powodować nieuzasadnione obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Witryną.
 17. Nękać, irytować, zastraszać lub grozić naszym pracownikom lub agentom, którzy udostępniają użytkownikowi jakąkolwiek część Witryny.
 18. Próba obejścia środków zastosowanych w witrynie, mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie dostępu do witryny lub dowolnej jej części.
 19. Kopiować ani dostosowywać oprogramowania Witryny, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub innego kodu.
 20. Szyfrowanie, dekompilacja, dezasemblacja lub inżynieria wsteczna jakiegokolwiek oprogramowania stanowiącego część Witryny lub w jakikolwiek sposób przyczyniającego się do jej powstania.
 21. Wyklucza wszelkie użycie, które może powstać w wyniku korzystania ze standardowej wyszukiwarki lub przeglądarki internetowej, używania, uruchamiania, rozwijania lub dystrybucji jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu, w tym między innymi pająka, robota, narzędzia do oszukiwania, skrobaka lub czytnika offline, który uzyskuje dostęp do Witryny albo to
 22. Używanie lub uruchamianie jakichkolwiek nieautoryzowanych skryptów lub innego oprogramowania.
 23. Korzystać z agenta lub agentów ds. zakupów w celu dokonywania zakupów w Witrynie.
 24. Angażować się w jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie z Witryny, w tym gromadzenie, drogą elektroniczną lub w inny sposób, nazw użytkowników i/lub adresów e-mail od użytkowników w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail lub tworzenia kont użytkowników w sposób zautomatyzowany lub na podstawie błędnych założeń.
 25. Korzystać z Witryny w celu konkurowania z nami lub w inny sposób korzystać z Witryny i/lub Treści w celu generowania dochodu lub przedsięwzięcia komercyjnego.

WKŁAD UTWORZONY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Witryna nie zapewnia użytkownikom możliwości przesyłania ani publikowania treści.

STRONA INTERNETOWA I TREŚĆ OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych („Witryny osób trzecich”) oraz artykuły, zdjęcia, tekst, grafikę, obrazy, projekty, muzykę, dźwięk, wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie i inne treści lub elementy dostarczane lub będące własnością osób trzecich należą do („Treści osób trzecich”) lub możesz zostać o tym powiadomiony za pośrednictwem Witryny. Nie badamy, nie monitorujemy ani nie przeglądamy takich Witryn osób trzecich i Treści osób trzecich pod kątem dokładności, stosowności lub kompletności i nie ponosimy odpowiedzialności za Witryny osób trzecich dostępne za pośrednictwem Witryny ani za Treści osób trzecich zawarte na publikowane, udostępniane lub instalowane przez Witrynę, w tym treść, dokładność, obiektywizm, opinie, wiarygodność, praktyki dotyczące prywatności lub inne zasady zawarte w Witrynach osób trzecich lub Treści osób trzecich. Włączenie, utworzenie łącza lub zezwolenie na użytkowanie lub instalację Witryny osoby trzeciej lub Treści strony trzeciej nie oznacza naszej zgody ani poparcia. Jeśli zdecydujesz się opuścić Witrynę i odwiedzić Witryny osób trzecich lub użyć lub zainstalować Treści osób trzecich, robisz to na własne ryzyko i powinieneś mieć świadomość, że niniejsze Warunki użytkowania przestaną obowiązywać. Powinieneś zapoznać się z obowiązującymi warunkami i zasadami, w tym praktykami dotyczącymi prywatności i gromadzenia danych, każdej witryny internetowej, do której przechodzisz z Witryny, lub które dotyczą dowolnej aplikacji używanej lub instalowanej z Witryny. Wszelkie zakupy dokonywane za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich są dokonywane za pośrednictwem innych stron internetowych i od innych firm, a my nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takimi zakupami, które są dokonywane wyłącznie między użytkownikiem a odpowiednią stroną trzecią. Zgadzasz się i przyjmujesz do wiadomości, że nie popieramy produktów ani usług oferowanych na stronach internetowych osób trzecich i że zwalniasz nas z odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane zakupem takich produktów lub usług. Ponadto zabezpieczasz nas przed wszelkimi poniesionymi stratami lub szkodami wyrządzonymi w związku z Treściami Osób Trzecich lub kontaktami z Witrynami Osób Trzecich lub w ich wyniku.

ZARZĄDZANIE WITRYNĄ

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie obowiązek, do: (1) monitorowania Witryny pod kątem naruszeń niniejszych Warunków użytkowania; (2) podjąć odpowiednie działania prawne przeciwko każdemu, kto według naszego wyłącznego uznania narusza prawo lub niniejsze Warunki użytkowania, w tym między innymi zgłosić takiego użytkownika organom ścigania; (3) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń odmówić, ograniczyć dostęp, ograniczyć dostępność lub wyłączyć (w zakresie technologicznie wykonalnym) dowolny Twój Wkład lub jakąkolwiek jego część; (4) według naszego wyłącznego uznania i bez ograniczeń, zawiadomień lub odpowiedzialności, do usunięcia ze strony lub wyłączenia w inny sposób wszystkich plików i treści, które są zbyt duże lub są w jakikolwiek sposób uciążliwe dla naszych systemów; oraz (5) w inny sposób zarządzać Witryną w sposób mający na celu ochronę naszych praw i własności oraz ułatwienie prawidłowego funkcjonowania Witryny.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy o prywatność i bezpieczeństwo danych. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności: https://ehrler-beck.com/de/geschaeftbedingungen. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki prywatności, która jest włączona do niniejszych Warunków użytkowania. Należy pamiętać, że strona jest hostowana w Niemczech. Jeśli uzyskujesz dostęp do witryny z innego regionu świata, w którym przepisy lub inne wymagania dotyczące gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych różnią się od obowiązujących przepisów w Niemczech, to poprzez dalsze korzystanie z witryny przesyłasz swoje dane do Niemiec i wyrażasz zgodę na przekazanie i przetwarzanie Twoich danych w Niemczech.

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZENIA JAKICHKOLWIEK INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA LUB PONOSZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ODMOWY DOSTĘPU DO WITRYNY I KORZYSTANIA Z WITRYNY (W TYM BLOKOWANIA NIEKTÓRYCH ADRESÓW IP), JAKIEJKOLWIEK OSÓB Z DOWOLNEGO PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY, W TYM MIĘDZY INNYMI Z NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB UMÓW ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYTKOWANIA LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW LUB PRZEPISÓW. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ UŻYTKOWANIE LUB UDZIAŁ W WITRYNIE LUB USUNĄĆ WSZELKIE TREŚCI LUB INFORMACJE, KTÓRE ZAMIEŚCIŁEŚ W DOWOLNYM CZASIE, BEZ OSTRZEŻENIA, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA.
Jeśli zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto z jakiegokolwiek powodu, nie możesz rejestrować i tworzyć nowego konta pod swoim nazwiskiem, fałszywym lub zapożyczonym nazwiskiem lub nazwiskiem osoby trzeciej, nawet jeśli działasz w imieniu osoby trzeciej impreza impreza. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia konta zastrzegamy sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

MODYFIKACJE I PRZERWY

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości strony w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu według własnego uznania i bez powiadomienia. Nie mamy jednak obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikowania lub zaprzestania działania całości lub części witryny bez powiadomienia w dowolnym momencie. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Witryny. Nie możemy zagwarantować, że strona będzie dostępna przez cały czas. Możemy napotkać problemy ze sprzętem, oprogramowaniem lub inne problemy lub być konieczne przeprowadzenie prac konserwacyjnych związanych z witryną, co spowoduje przerwy, opóźnienia lub błędy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, rewizji, aktualizacji, zawieszenia, przerwania lub innej modyfikacji witryny w dowolnym momencie lub z dowolnego powodu bez powiadomienia. Zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane niemożnością uzyskania dostępu do Witryny lub korzystania z niej podczas jakichkolwiek przestojów lub przerwy w działaniu Witryny. Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie będzie interpretowane jako zobowiązujące nas do utrzymywania i wspierania witryny ani do dostarczania jakichkolwiek poprawek, aktualizacji lub wydań z nią związanych.

PRAWO RZĄDOWE

Niniejsze warunki będą interpretowane i interpretowane zgodnie z prawem niemieckim, a zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów jest wyraźnie wyłączone. Jeśli masz miejsce zwykłego pobytu w UE i jesteś konsumentem, masz dodatkową ochronę przewidzianą przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju zamieszkania. Ehrler & Beck Vacuum and Compressed Air Technology GmbH oraz Państwo wyrażają zgodę na niewyłączną jurysdykcję sądów Badenii-Wirtembergii. Oznacza to, że możesz wnosić roszczenia w celu obrony swoich praw do ochrony konsumentów w odniesieniu do niniejszych Warunków użytkowania w Niemczech lub w kraju UE, w którym mieszkasz.

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

nieformalne negocjacje

Aby szybko rozwiązać i pokryć koszty wszelkich sporów, kontrowersji lub roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami użytkowania (każdy z nich „Spór” i łącznie „Spory”), wniesionych przez Ciebie lub przez nas (indywidualnie „Strona ” i łącznie „Strony”), Strony zgadzają się najpierw nieformalnie negocjować wszelkie Spory (inne niż Spory wyraźnie określone poniżej) przez co najmniej trzydzieści (30) dni przed wszczęciem arbitrażu. Te nieformalne negocjacje rozpoczynają się pisemną komunikacją między jedną a drugą stroną.

Wiążący arbitraż

Wszelkie spory wynikające ze stosunków pomiędzy stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez arbitra, który zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym oraz regulaminami wewnętrznymi Europejskiego Trybunału Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażowego z siedzibą w Strasburgu i w obowiązujący w chwili złożenia wniosku o arbitraż, którego przyjęcie uważa się za zaakceptowane na mocy niniejszej klauzuli. Siedzibą trybunału arbitrażowego jest Stuttgart, Niemcy. Językiem postępowania jest język niemiecki. Obowiązującymi przepisami prawa materialnego są przepisy prawa niemieckiego.

ograniczenia

Strony zgadzają się, że arbitraż będzie ograniczony do indywidualnego sporu między stronami. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo (a) żaden arbitraż nie może być łączony z żadnym innym postępowaniem; (b) nie ma prawa ani upoważnienia do arbitrażu jakiegokolwiek Sporu w pozwie zbiorowym lub z wykorzystaniem procedur pozwu zbiorowego; oraz (c) nie przysługuje żadne prawo ani upoważnienie do wniesienia sporu rzekomo reprezentującego opinię publiczną lub jakąkolwiek inną osobę.

Wyjątki od nieformalnych negocjacji i arbitrażu

Strony uzgadniają, że następujące Spory nie będą podlegać Postanowieniom dotyczącym nieformalnych negocjacji i Wiążącego arbitrażu określonym powyżej: (a) wszelkie Spory mające na celu egzekwowanie lub ochronę lub dotyczące ważności praw własności intelektualnej strony; (b) wszelkie spory wynikające z zarzutów kradzieży, piractwa, naruszenia prywatności lub nieautoryzowanego użycia; oraz (c) wszelkie wnioski o wydanie nakazu sądowego. Jeśli niniejsze postanowienie zostanie uznane za niezgodne z prawem lub niewykonalne, żadna ze stron nie zdecyduje się na arbitraż jakiegokolwiek sporu wynikającego z tej części tego postanowienia, która zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, a spór taki zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwej jurysdykcji w ramach jurysdykcji określonej powyżej dla wymienione sądy mają jurysdykcję, a strony wyrażają zgodę na jurysdykcję osobową tego sądu.

KOREKTY

Witryna może zawierać informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, w tym opisy, ceny, dostępność i różne inne informacje. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji na stronie internetowej w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

ZASTRZEŻENIE

WITRYNA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „TAK JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. ZGADZASZ SIĘ, ŻE KORZYSTASZ Z WITRYNY I NASZYCH USŁUG NA WŁASNE RYZYKO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I KORZYSTANIEM Z NIEJ, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI ZAWARTOŚCI WITRYNY LUB ZAWARTOŚCI JAKICHKOLWIEK POŁĄCZONYCH STRON I NIE PRZYJMUJEMY ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI TREŚCI I MATERIAŁÓW, (2) USZKODZENIA CIAŁA LUB SZKODY WŁASNOŚCI WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, (3) NIEUPOWAŻNIONEGO DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB JAKICHKOLWIEK I WSZYSTKICH DANYCH OSOBOWYCH I/LUB INFORMACJI FINANSOWYCH PRZECHOWYWANYCH TAM, (4) JAKIEKOLWIEK PRZERWY LUB ZAMKNIĘCIA TRANSMISJI DO LUB Z WITRYNY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, TROJANY LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE PRZEZ OSOBY TRZECIE DO WITRYNY LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIEJKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁACH LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB USZKODZENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU WYNIKAJĄCEGO Z KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAMIESZCZONYCH, PRZESYŁANYCH LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIONYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. Nie dajemy gwarancji, poparcia, gwarancji ani odpowiedzialności za jakikolwiek produkt lub usługę oferowaną lub reklamowaną przez dowolną stronę trzecią za pośrednictwem strony internetowej, dowolnej witryny linkowej, witryny lub aplikacji mobilnej wyświetlonej w dowolnym banerie lub innej reklamie, i nie będziemy być STRONĄ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODPOWIEDZIALNY ZA MONITOROWANIE JAKICHKOLWIEK TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. TAK JAK PRZY ZAKUPIE JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU LUB USŁUGI ZA POMOCĄ JAKIEGOKOLWIEK MEDIUM LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY STOSOWAĆ SWÓJ NAJLEPSZY ROZSĄD I ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, JEŚLI TO WŁAŚCIWE. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE SZKODY ANI SZKODY KARNE, W TYM UTRATĘ ZYSKÓW, DOCHODÓW, UTRATĘ DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ZA WYNIKI KORZYSTANIA Z WITRYNY BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNY, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zwolnić nas i nasze podmioty stowarzyszone, partnerów, funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów, kontrahentów, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników z wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wniesionych przez Ciebie przez osoby trzecie na mocy lub w wyniku korzystania przez użytkownika z Witryny, naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków użytkowania lub naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.

NIEZALEŻNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, postanowienie to będzie nadal obowiązywać w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków użytkowania. Niniejsze postanowienie nie wpływa na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

ZMIANY

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji lub zastąpienia niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszych Warunków użytkowania. Dalsze korzystanie lub dostęp do Witryny po opublikowaniu zmian w niniejszych Warunkach użytkowania oznacza akceptację tych zmian.

KONTAKT

Aby rozwiązać reklamację dotyczącą Witryny lub uzyskać więcej informacji dotyczących korzystania z Witryny, prosimy o kontakt pod adresem:

Ehrler & Beck technologia próżni i sprężonego powietrza GmbH
Przemysłowastr. 16 D-71272 Renningen
Renningen, Badenia-Wirtembergia 71272
Niemcy
Telefon: (+49)+49715940850
Faks: (+49)+497159408585
info@ehrler-beck.com

lub firma odpowiedzialna za zarządzanie zawartością strony internetowej pod adresem:

Agencja Cyfrowa Tiaro
E-mail: info@tiaro.ba
Strona internetowa: tiaro.ba / tiaro.eu